Algemene voorwaarden

Definities

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op Rehair en alle daaraan gekoppelde organisaties.

Behandelingsovereenkomst: alle door Rehair met een cliënt gesloten overeenkomsten betreffende een behandeling.

Cliënt: de wederpartij van Rehair bij het aangaan van de behandelingsovereenkomst.

Behandeling: alle behandelingen die door Rehair worden uitgeoefend.

Uitzonderingen op algemene voorwaarden

Een afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts van kracht indien Rehair daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd. De cliënt doet afstand van de toepasselijkheid van zijn of haar algemene voorwaarden.

Resultaten behandeling

De behandelaars hebben een inspanningsverbintenis om de behandelingen naar beste inzicht en vermogen uit te voeren en hebben geen resultaatsverbintenis.

Garantie op de resultaten of op een ongestoord verloop, kunnen wij nimmer geven. Complicaties kunnen altijd optreden. Soms is het noodzakelijk om een aanvullende behandeling uit te voeren voor het verkrijgen van een goed eindresultaat. Deze aanvullende behandeling kan extra kosten met zich meebrengen voor u als patiënt.

Uitvoering behandelovereenkomst

Rehair zal de behandelovereenkomst naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitvoeren of laten uitvoeren. Rehair heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. Rehair hoeft daarvoor geen toestemming van cliënt te verkrijgen.

Geheimhouding

Rehair is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhoudingsplicht betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die aan Rehair door de cliënt ter beschikking is gesteld. De verplichting tot geheimhouding geldt niet als op grond van de wet de verplichting bestaat tot openbaarmaking van bepaalde gegevens. Rehair is gerechtigd de informatie, die men verkregen heeft, te gebruiken voor statistische doeleinden. Rehair zal er daarbij voor zorgen dat de informatie niet te herleiden is tot de individuele cliënt.

Informatie voor presentatiedoeleinden

Slechts wanneer schriftelijk toestemming is verkregen van de cliënt, zal Rehair (publiekelijk) gebruik maken van de informatie, die men verkregen heeft voor, tijdens en/of na de behandeling.

Aansprakelijkheid persoonlijke eigendommen

Rehair is niet aansprakelijk voor schade aan, of vermissing van, de eigendommen van cliënten. De cliënt dient zelf de nodige zorg in acht te nemen om schade aan, of vermissing van, zijn eigendommen te voorkomen.

Afzeggen, annuleren afspraak, niet verschijnen of verzuim

In deze alinea wordt onder verzuim verstaan: afzeggen, annuleren, niet verschijnen of verzuim.

Bij verzuim op alle ingrepen geldt dat het volledige bedrag in rekening wordt gebracht. Rehair brengt bij de cliënt 35 euro in rekening als: – consultafspraken 24 uur of korter van tevoren worden afgezegd; – behandelafspraken 2 werkdagen of korter van tevoren worden afgezegd; – de cliënt niet op de geplande afspraak verschijnt. Behoudens tegenbewijs geldt in dezen de administratie van Rehair als het volledige bewijs dat een zodanige afspraak gemaakt was. Bij verzuim van cliënten, die via een voucher of coupon recht op een behandelovereenkomst hebben verkregen, vervalt het recht op behandeling zonder enige restitutie van de kosten voor het verkrijgen van de voucher of coupon.

Onvoorziene omstandigheden

Onvoorziene omstandigheden zijn omstandigheden die de uitvoering van de opdracht verhinderen en die niet aan Rehair zijn toe te rekenen.

Hieronder vallen onder andere: stakingen in andere bedrijven; wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Rehair; een onvoorzienbaar tekort aan personeel; ziekte van een behandelaar, arts of specialist; vertrek van een behandelaar, arts of specialist; ziekte in het medisch team; een algemeen gebrek aan de benodigde (grond)stoffen en/of andere benodigde zaken of diensten, die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, waarvan Rehair afhankelijk is; algemene vervoersproblemen en/of het uitvallen en/of wijzigen van vluchten.

Deze omstandigheden gelden als voorbeeld van overmacht, voor zover zij de uitvoering van de opdracht onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken. Als een omstandigheid intreedt, nadat Rehair haar verplichtingen uit de opdracht al had moeten nakomen, heeft Rehair nog steeds het recht zich op overmacht te beroepen. In de periode van overmacht worden de verplichtingen van Rehair opgeschort. Als die periode langer duurt dan drie maanden, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Als Rehair op het moment van intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, heeft zij het recht het reeds uitgevoerde deel afzonderlijk te factureren. Hetzelfde geldt indien Rehair slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen. Cliënt is dan verplicht deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke opdracht betrof. Deze bepaling geldt echter niet als het reeds uitgevoerde of uitvoerbare deel van de opdracht geen zelfstandige waarde heeft. Zowel Rehair als de cliënt behouden het recht te allen tijde wegens aantoonbare bijzondere omstandigheden (overmacht), de datum en/of tijdstip van de behandeling te verzetten.

Identiteit en verstrekken van informatie

De cliënt geeft de consulent/arts/behandelaar, mede naar aanleiding van diens vragen, naar beste weten de inlichtingen en de medewerking, die deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van de behandelingsovereenkomst behoeft. Hiertoe behoort ook het tonen van een identiteitsbewijs. Elke cliënt dient zich steeds op eerste verzoek van Rehair te kunnen legitimeren met een wettelijk erkend legitimatiebewijs. Kan een cliënt desgevraagd een dergelijk legitimatiebewijs niet tonen, dan is Rehair gerechtigd de behandelingsovereenkomst op te schorten.

Opzegging of opschorting van de behandelingsovereenkomst

Opzegging of opschorting van de behandelingsovereenkomst is mogelijk indien de cliënt zich onbehoorlijk of onheus gedraagt jegens Rehair, of haar medewerkers, of de aldaar werkzame vrijwilligers en/of medecliënten.

Betaling van de behandeling

Betaling van de behandeling dient gedeeltelijk vooraf te geschieden, namelijk 10% van het gehele bedrag. De cliënt is gehouden deze aanbetaling binnen zeven dagen na dagtekening te voldoen. Het resterende bedrag wordt met pin of contant voldaan, een week voor de ingreep d.m.v. overschrijving op de rekening van Rehair. Eventuele bijdrage in de behandeling vanuit de zorgverzekeraars, dient cliënt zelf terug te vragen. Rehair heeft, zowel voor het begin van de behandeling als tussentijds, het recht om de uitvoering van de behandeling op te schorten, tot het moment dat cliënt de verschuldigde vooruitbetaling aan Rehair heeft gedaan. Uitzonderingen zijn niet-medische behandelingen. Deze behandelingen worden per keer, direct na de behandeling, betaald.

Aanbetaling en opschorting behandeling

Pas nadat de aanbetaling conform het vorige lid is ontvangen, zal tot daadwerkelijke behandeling worden overgegaan. Rehair heeft, zowel voor de behandeling als tussentijds, het recht om de uitvoering van de behandeling op te schorten, tot het moment dat cliënt de verschuldigde aanbetaling aan Rehair heeft voldaan. Een aanbetaling wordt in geen geval geretourneerd. De cliënt behoudt de mogelijkheid tot behandeling.

In gebreke blijven van betaling

Door het feit dat Rehair op de vervaldatum van de factuur niet de beschikking heeft gekregen over het volledige bedrag van de factuur, is de cliënt zonder enige kennisgeving in gebreke van betaling gebleven.

Rente na in gebreke blijven van betaling

De cliënt is – zonder nadere kennisgeving of ingebrekestelling – vanaf de vervaldatum van de factuur rente verschuldigd over hetgeen Rehair rechtsgeldig van hem te vorderen heeft. Deze rente wordt maandelijks over dit bedrag in rekening gebracht, te berekenen op basis van 1/12 van het openstaande bedrag + 1 procent. Waarbij een deel van de maand wordt gehouden voor een volle maand.

Vordering van betalingen

Voor rekening van de cliënt komen voorts alle door Rehair te maken kosten in verband met de invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke. Zolang Rehair zelf met de invordering bezig is, bedragen de buitengerechtelijke kosten, met een minimum van 30 euro, 15 procent van de vordering. Wanneer na de laatste (2e) herinnering niet binnen 7 dagen een betaling is ontvangen, biedt Rehair de vordering van deze factuur automatisch aan bij het incassobureau. Indien Rehair derden voor de invordering inschakelt, is de cliënt de totale werkelijk door Rehair gemaakte buitengerechtelijke kosten verschuldigd, met een minimum van 15 procent van de vordering, en met een minimum van 175 euro. In geval van gerechtelijke interventie, komen naast de buitengerechtelijke kosten tevens de geliquideerde proceskosten voor rekening van de cliënt. Voor zover Rehair gehouden is tot betaling van omzetbelasting over de invorderingskosten, worden vermelde invorderingskosten daarmee verhoogd.

Prijswijzigingen

Rehair behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving de tarieven van de prijslijst te wijzigen. De nieuwe tarieven gelden vanaf het moment van bekendmaking. Echter, prijzen van lopende behandelingen blijven gelden. Hetzelfde geldt voor offertes, echter, alleen zolang de offerte geldig is. Reageert men na de aangegeven offertedatum, dan gaat de cliënt automatisch akkoord met de nieuwe prijs.

Verrekening

Een beroep van de cliënt op verrekening is niet mogelijk wanneer de tegenvordering van de cliënt door Rehair op goede gronden wordt bestreden.

Aansprakelijkheid van Rehair

De aansprakelijkheid van Rehair, zowel voor directe als voor gevolgschade, en voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Rehair beperkt tot het bedrag van de factuur. Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid, verlopen een half jaar nadat de eindcontrole van de behandeling door de arts/behandelaar heeft plaatsgevonden.

Aansprakelijkheid voor schade uit hoofde van een verzekering

Rehair aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een verzekering (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reis- en/of annuleringskostenverzekering dan wel ziektekostenverzekering)

Aansprakelijkheid in het kader van bedrijfs- of beroepsuitoefening

Rehair aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade die de cliënt lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade voor gemiste werkdagen en/of door het niet tijdig op de plaats van werk bestemming aankomen).

Afhandeling klachten

De cliënt is verplicht tot naleving van alle aanwijzing van de consulent/arts/behandelaar, ter bevordering van een goede uitvoering. Klachten over de factuur dienen door de cliënt binnen 30 dagen na de behandeling schriftelijk te worden gemeld aan Rehair. Klachten over het resultaat van de behandeling dienen uiterlijk 2 maanden nadat het eindresultaat behaald is (9 maanden na de ingreep), schriftelijk bij Rehair te zijn ingediend. Na deze tijd worden klachten niet meer in behandeling genomen. Een klacht, als hiervoor beschreven, schort de betalingsverplichting van de cliënt niet op. Als een klacht gegrond is en herstel mogelijk, zal Rehair de werkzaamheden alsnog verrichten, zoals overeengekomen.

Behandelovereenkomst

Wanneer de behandelovereenkomst is getekend, is deze bindend voor beide partijen. De cliënt gaat een behandelovereenkomst aan met Rehair – de medisch specialist/behandelaar is geen contractant. Rehair behoudt zich het recht voor de geplande behandeling, ingreep of operatie door een andere bevoegde specialist te laten uitvoeren.

Geschillen vallen onder Nederlands recht

Op alle overeenkomsten tussen cliënt en Rehair is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met de overeenkomst tussen cliënt en Rehair, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Rehair haar kantoor heeft.